การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book; e-Book

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

16-17  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น.

  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ความคิดเห็นต่อโครงการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  คิดเป็นร้อยละ   93.92  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook01

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ 
1.  ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.88 97.65
2.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/สัมนา 4.82 96.47
3.  ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.82 96.47
4.  ความรู้ความเข้าใจในโครงการหลังการฝึกอบรม 4.65 92.94
5.  ประโยชน์ของเนื้อหาสาระของโครงการต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน 4.82 96.47
6.  ระยะเวลาของโครงการในการฝึกอบรม 4.18 83.53
ความคิดเห็นต่อโครงการ  4.70 93.92


2. ความคิดเห็นต่อการจัดการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.76  คิดเป็นร้อยละ   95.15  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook02

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ 
1.  การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าฝึกอบรม 4.59 91.76
2.  การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการของเจ้าหน้าที่ 4.76 95.29
3.  ความเหมาะสมของห้องฝึกอบรม 4.82 96.47
4.  ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.76 95.29
5.  เครื่องปรับอากาศ 4.65 92.94
6.  ความพร้อมอุปกรณ์โสต (เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, โปรเจ็คเตอร์) 4.88 97.65
7.  อาหารกลางวัน 4.76 95.29
8.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.82 96.47
ความคิดเห็นต่อการจัดการ 4.76 95.15

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ และความคิดเห็นต่อการจัดการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 17 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.73  คิดเป็นร้อยละ  94.53  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

3. ความคิดเห็นต่อวิทยากร

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน ผู้ประเมิน 17 คน  มีระดับคะแนนเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.43 ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook03

 

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 4.88 97.65
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังข้าใจ 4.88 97.65
3  การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.82 96.47
4. การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา 4.88 97.65
5  ความชัดเจนในการบรรยาย 4.82 96.47
6. การตอบคำถาม 4.88 97.65
7. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในการถ่ายทอด 4.76 95.29
8. การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 4.94 98.82
9. การควบคุมชั้นเรียน 4.71 94.12
10. การรักษาเวลา 5.00 100.00
11. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม 5.00 100.00
ความคิดเห็นต่อวิทยากร 4.87 97.43

ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของวิทยากร

1. อยากให้จัดอบรมเรื่องการขาบยและทำตลาดใน E-Bay

หมายเหตุ

ระดับคะแนน                                      แปลความ
4.51-5.00                  หมายถึง               มากที่สุด  (5)
3.51-4.50                  หมายถึง               มาก  (4)
2.51-3.50                  หมายถึง               ปานกลาง  (3)
1.51-2.50                  หมายถึง               น้อย  (2)
1.00-1.50                  หมายถึง               น้อยที่สุด  (1)

[wpfilebase tag=file id=12 tpl=download-button /]

June 5, 2017

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 16-17  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  คิดเป็นร้อยละ […]
May 18, 2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมี นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 16-17 […]
March 27, 2017

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign e-Book หรือ […]