ข่าวประชาสัมพันธ์

February 4, 2019

เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร

April 25, 2018

ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์
June 17, 2016

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
March 23, 2016

แนะแนว

แนะแนว
December 22, 2015

บูทปี2559

บูทปี 2559  
September 24, 2015

RMUTT

RMUTT
November 4, 2014

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล ประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 9 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี จบแล้ว…มีงานทำ หลากหลายสาขาวิชา … เรียนตามความถนัด […]
June 3, 2013

สรรหาอธิการบดี

สรรหาอธิการบดี
March 21, 2013

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.moodle.rmutt.ac.th รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ 3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  […]