ภาพหน้าประตูลิฟต์

ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าประตูลิฟต์อาคารวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี

20171031-RMUTTLift-001 20171031-RMUTTLift-002

20171031-RMUTTLift-003 20171031-RMUTTLift-004

20171031-RMUTTLift-005

ชั้นที่ 1 – ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE

4S (Strategy) –> สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย

4D (Digital) –> ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย 4D (ดี)

4P (Perspective) –> มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน

SMILE –> ค่านิยมหลัก (Core Value)

ชั้นที่ 2 – 4S : สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 • S1: Hands on – การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • S2: Research & Innovation – พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
 • S3: Internationalization – ส่งเสริมความเป็นนานชาติ
 • S4: Modern Management – การบริหารจัดการสมัยใหม่

ชั้นที่ 3 – 4D : ตอบสนองการขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ

 • D1: D-Infrastructure – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • D2: D-Learning – ใช้ IT เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย
 • D3: D-Management – พัฒนาระบบ MIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • D4: D-Service – พัฒนาระบบบริการให้เป็นมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ชั้นที่ 4 – 4P : การดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (Perspective)

 • P1: Customer Perspective – มุมมองด้านผู้รับบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้งานบริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
 • P2: Internal Process Perspective – มุมมองด้านกระบวนการภายในเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานโดยใช้ IT
 • P3: Learning and Growth Perspective – มุมมองด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็น Team Work รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมการให้บริการ
 • P4: Financial and Budgeting Perspective – มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ การบริหารงบประมาณอย่างรอบครอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิตามเป้าหมาย

ชั้นที่ 5 – SMILE  = ค่านิยมหลัก (Core Value)

 • Service – จิตใจบริการ
 • Modern – ทันสมัยมองไปข้างหน้า
 • Innovation – สร้างนวัตกรรม
 • Learning – เรียนรู้อยู่เสมอ
 • Ethics – คิดดี ทำดี พูดดี มีจริยธรรม

 

ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม

ที่ปรึกษา : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ข้อมูลโดย : นิติ วิทยาวิโรจน์

October 31, 2017

ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าประตูลิฟต์อาคารวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี

ผลงานการออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าประตูลิฟต์อาคารวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี ชั้นที่ 1 – ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE 4S (Strategy) –> สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 4D (Digital) –> ขับเคลื่อน Digital […]