ออกแบบด้วย photoshop

โครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

icon56-1806-1

 

 

 

 

January 25, 2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

โครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี