แบบสอบถามออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc

โดยมีวิทยากรบรรยาคือนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช และมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือนางสาวรัชนี แสงแก้ว และนางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ แบบฟอร์มการรับสมัคร หรือแบบสำรวจงานวิจัยอีกทั้งยังช่วย ลดการใช้ทรัยากระดาษ
2. ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการนำข้อมูลจากแบบสอบถามออกมาใช้งานและการสรุปข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นได้

Google Form เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการใน Google ในกลุ่ม Google Docs ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ในส่วนของ Google Form สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานในการสร้างแบบสอบถามได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การสร้างแบบสอบเพื่อประเมินถามความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบการลงคะแนนเสียง หรือแบบสำรวจ เป็นต้น
ในส่วนของการใช้งาน Google Form นั้นผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีอีเมลของ Gmail หรือ Account ของ Google และเมื่อล็อกอินเข้าสู่การใช้งาน Google แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่ Google มีให้ผ่าน Web Browser

โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสมัคร อีเมล์ GMAIL ใหม่

ความหมายของ Google Form

วิธีล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี Gmail

วิธีการเข้าใช้งาน Google Form

รู้จัก Google Form ให้มากขึ้น

ความหมายและเครื่องมือของ Google Form

ประเภทของแบบสอบถามในการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form

ความหมายและวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form มีรูปแบบของแบบฟอร์มให้เลือกตั้งค่าการรับข้อมูล 11 รูปแบบ ดังนี้

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc

การดูผลการตอบกลับของแบบฟอร์มหรือแบบสอบถามที่สร้าง

1.การดูผลการตอบกลับแบบ ข้อมูลสรุป
2.การดูผลการตอบกลับแบบ แยกรายการ
3.การดูผลการตอบกลับแบบ ดูคำตอบในชีต

คู่มือ :

[wpfilebase tag=file id=32 tpl=download-button /]

March 8, 2019

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc โดยมีวิทยากรบรรยาคือนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช และมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือนางสาวรัชนี แสงแก้ว และนางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562 […]
January 29, 2019

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวรัชนี แสงแก้ว(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)) สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการสร้าง ลงทะเบียนได้ที่ : www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป เพื่อนำเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวก […]
February 4, 2016

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์  (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการสร้าง หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป เพื่อนำเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรขององค์กรในการลดใช้กระดาษ Google Docs เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการไฟล์เอกสารต่าง ๆ […]