Google ฟอร์ม

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


icon56-1806-1

January 29, 2016

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี