Infigraphic

ผลงาน Infographic ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 SEC A/B สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

จากการอบรมระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 13 ชั้น

โดยวิทยากร นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สวส. มทร.ธัญบุรี

May 21, 2018

ผลงาน Infographic ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ผลงาน Infographic ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 SEC A/B สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากการอบรมระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 13 ชั้น โดยวิทยากร นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สวส. มทร.ธัญบุรี
July 7, 2017

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ ผลงาน การออกแบบของผู้เข้าอบรมโครงการ การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผลงานจำนวน 22 ชิ้น วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (วิทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) นางสาวอำไพพรรณ […]