Infographic

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี 2558

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

20151201-rollup-starup02 20151201-rollup-starup01

 

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

December 1, 2015

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ […]
November 5, 2015

โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร ประจำปี 2559

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช รายละเอียดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย หลักสูตร โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog) วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม หลักการและเหตุผล      ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system) […]
April 4, 2012

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) http://e-learning.deqp.go.th ของ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมายมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือภัยพิบัติจากซึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย เราจึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์รุนแรง ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ -แผ่นดินไหว -สึนามิ -อุทกภัย -ดินถล่ม ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ […]