Photoshop CS6

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

Photoshop CS6

หลักการและเหตุผล

การสร้างงานออกแบบที่ดีต้องสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ สามารถสื่อสารสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการจะสื่อความหมายได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ที่ช่วยให้ภาพมีความสวยงามขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียและความชำนาญของผู้ออกแบบด้วย ผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ Adobe Photoshop ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักออกแบบเท่านั้น เพราะทุก ๆ งานที่ต้องการคุณภาพของภาพที่เพิ่มจุดเด่นและความสวยงาม ก็สามารถที่จะให้โปรแกรมนี้สำหรับการออกแบบเพื่อให้ภาพของคุณสร้างความประทับใจสำหรับผู้พบเห็นได้ เช่นนำภาพที่ถ่ายมารีทัชปรับแต่งสีแล้วนำไปใช้สำหรับใส่ใน PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอ ก็จะทำให้การนำเสนอของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้นหากคุณมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในด้านการรีทัชและตกแต่งภาพ คุณก็สามารถที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นฐานเบื้องต้นร่วมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานออกแบบได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (รวมเวลา 18 ชั่วโมง)

วันที่ เวลา  กิจกรรม
1 09.00-12.00 น. o   ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ
o   แนะนำ Tools ใหม่ของ Photoshop CS6
o   การทำงานใน Layer
13.00-16.00 น. o   เทคนิคตกแต่งสีและความสว่างให้ภาพสวย
o   เทคนิคการเลือกพื้นที่ภาพบนภาพ
2 09.00-12.00 น. o   เทคนิคการแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง
o   เทคนิคการปรับแต่งรูปทรงภาพ
o   เทคนิคการรีทัชและปรับปรุงภาพถ่าย
13.00-16.00 น. o   การสร้างไฟล์สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
o   การสร้างไฟล์สำหรับงานพิมพ์
3 09.00-12.00 น. o   Workshop การออกแบบ Poster เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย Program Illustrator
13.00-16.00 น. o   Workshop การออกแบบ Poster เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย Program Illustrator
o   นำเสนอผลงานการออกแบบ
February 4, 2016

หลักสูตรการรีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) หลักการและเหตุผล การสร้างงานออกแบบที่ดีต้องสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ สามารถสื่อสารสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการจะสื่อความหมายได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ที่ช่วยให้ภาพมีความสวยงามขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียและความชำนาญของผู้ออกแบบด้วย ผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ Adobe Photoshop ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักออกแบบเท่านั้น เพราะทุก […]
January 25, 2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

โครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        
November 5, 2015

โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร ประจำปี 2559

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช รายละเอียดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย หลักสูตร โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog) วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม หลักการและเหตุผล      ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system) […]