Poster

ออกแบบสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

โปสเตอร์รวมรวบรวมและจัดทำโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

Print

5 สถานที่สำคัญ ที่นักศึกษาราชมงคลธัญบุรีควรรู้ STUDENT SERVICE CENTER และ 10 จุดเสริมสร้างสุขภาพ
ออกแบบโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

5 สถานที่สำคัญ ที่นักศึกษาราชมงคลธัญบุรีควรรู้ STUDENT SERVICE CENTER และ 10 จุดเสริมสร้างสุขภาพ

บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)  ออกแบบโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (DIGITAL LIBRARY RMUTT)

DIGITAL SERVICES บริการด้าน DIGITAL ฟรี สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร. ธัญบุรี ออกแบบโดย นางสาววรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี

DIGITAL SERVICES บริการด้าน DIGITAL ฟรี สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มทร. ธัญบุรี

SMART CO – WORKING & LEARNING SPACE ออกแบบโดย นางสาววรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี

SMART CO – WORKING & LEARNING SPACE

เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา ออกแบบโดย นายภัทริยะ ศรีทอง

พิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

ภาพการติดตั้งใช้งาน ณ สถานที่จริง

November 14, 2019

ออกแบบสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ออกแบบสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร ติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี โปสเตอร์รวมรวบรวมและจัดทำโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช 5 สถานที่สำคัญ ที่นักศึกษาราชมงคลธัญบุรีควรรู้ STUDENT SERVICE CENTER และ 10 จุดเสริมสร้างสุขภาพ ออกแบบโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
February 4, 2016

หลักสูตรการรีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) หลักการและเหตุผล การสร้างงานออกแบบที่ดีต้องสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ สามารถสื่อสารสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการจะสื่อความหมายได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ที่ช่วยให้ภาพมีความสวยงามขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียและความชำนาญของผู้ออกแบบด้วย ผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ Adobe Photoshop ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักออกแบบเท่านั้น เพราะทุก […]