RMUTT

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน

icon56-1806-1

 

ตุลาคม 26, 2020
20200826-ai-info-neww-2

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ […]
กันยายน 8, 2020
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ ประชุมเชิงปฏิบ […]
สิงหาคม 31, 2020
20200715-3X3-Backdrop-News-Create-01

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิ […]
พฤศจิกายน 7, 2019
20191030-Learning-inweb-01-001

ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอ […]
สิงหาคม 9, 2019
การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การ […]
สิงหาคม 9, 2019
บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม […]
สิงหาคม 9, 2019
library-rmutt-new-2-01

ผลงานการออกแบบแผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุร […]
กรกฎาคม 23, 2019
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
พฤษภาคม 30, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

พบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏ […]
มีนาคม 25, 2019
poster-bunpug-02

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพั […]
มีนาคม 5, 2019
present 5 มีนาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2019
เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร

เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร

Follow