SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบ Graphic Board ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในงานออกบูธ SMEs THAILAND ภาคกลาง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560

SMEs RMUTT

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 

July 3, 2017

ออกแบบ Graphic Board บูธ SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบ Graphic Board ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในงานออกบูธ SMEs THAILAND ภาคกลาง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  
June 23, 2017

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   เกี่ยวกับโครงการ การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป     ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
May 30, 2017

ออกแบบแผ่นพับ GoOnline

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   เกี่ยวกับโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการ กลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ สร้างและยกระดับกิจการของ SMEs […]
March 17, 2017

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  เกี่ยวกับโครงการ ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต
July 1, 2016

ออกแบบแผ่นพับ SMEs TrunAround

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ( SMEs TURNROUND) เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหารุมเร้า ย่อมเกิดความสับสนลังเล ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา  สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการคือ การวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด  พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) […]
December 1, 2015

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ […]