webblog

20150813-banner-weblog-01

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

**ลงทะเบียนออนไลน์   ** ผู้ใช้งานสามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบด้วย “Account Internet” ของ มทร.ธัญบุรี และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้

สำหรับบุคคลภายนอก สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079

 register-01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079

หลักการและเหตุผล                                                            

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วยWordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้รวดเร็ว 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บบล็อคและจัดเก็บข้อมูลได้

ร้อยละ

80

2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการผ่าน Website ได้

ร้อยละ

80

3.ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ร้อยละ

80

ระยะเวลาฝึกอบรม  ระหว่างวันที่  20-22 เมษายน 2559

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

 1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  30  คน
 2. บุคลากรได้พัฒนามาตรฐานความรู้และทักษะด้านการจัดทำเว็บบล็อกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำบล็อกเพื่อจัดเก็บผลงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้ย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฝึกอบรม ห้องอบรม 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดการฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม
วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน) คลิ๊ก
ผู้ช่วยวิทยากร
: นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

วัน/เดอน/ปี

เวลา

 กิจกรรม

 20 เมษายน 2559

09.00-12.00 น.

 • การสมัครสมาชิกใน Blog ของ WordPress เพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง
 • การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์

13.00-16.00 น.

 • ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress
 • การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)
 • การติดตั้งและใช้งาน Program XnView

 21 เมษายน 2559

09.00-12.00 น.

 • เริ่มต้นสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress
 • รู้จักกับ Admin Panel และวิธีการใช้งาน ของ WordPress
 • การใช้งานเมนูต่างๆ เช่น Posts, Media, Links, Page, Comments

13.00-16.00 น.

 • การใช้ Appearance
 • การใช้ Settings : General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalink, Privacy, Miscellaneous
 • การวางโครงสร้างเว็บบล็อกและการบริหารจัดการเนื้อหาการสร้าง Categories

 22 เมษายน 2559

09.00-12.00 น.

 • การจัดการเนื้อหา โดยใช้ Page และ Post
 • ใช้กำหนด tags
 • การสร้าง Link

13.00-16.00 น.

 • การจัดการ comments
 • การใช้เมนู Media
 • เรียนรู้และบริหารจัดการ Template
 • การนำเสนอผลงาน

อาหารว่างและเครื่องดื่ม     10.30 น.   และ  14.30 น.
อาหารกลางวัน     12.00 น.-13.00 น.

 สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการฝึกอบรม

1. ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ภาระงานในปัจจุบัน
2. ไฟล์รูปถ่ายต่าง ๆ เช่น ภาพการเข้าร่วมการอบรมสัมนา

แบบตอบรับโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

 

March 24, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล **ลงทะเบียนออนไลน์   ** ผู้ใช้งานสามารถทำการ “ล็อกอิน” เข้าสู่ระบบด้วย “Account Internet” ของ มทร.ธัญบุรี และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3085 , 02 549 4079   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. […]