นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

20150522-Wanvisa

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 ข้อมูลในการติดต่อ  :

 E-mail  :  wanvisa_pho@rmutt.ac.th

 ที่อยู่  :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 39 หมู่ 1   ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

 โทร  :  02-5493083          Fax :  0-2549-4078


ประวัติการศึกษา

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี    ปีการศึกษาที่จบ    พ.ศ. 2552

ชื่อสถานศึกษา  :    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วุฒิการศึกษา  :    เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์

กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ประเภท :  งานประจำ

สายงาน  : การศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน  :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จำนวนพนักงาน: 70 – 76 คน

ตำแหน่งงาน    :   นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย

ความรับผิดชอบ  : รับผิดชอบงานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

  1. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
  2. สร้างและออกแบบเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  4. งานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย