ติดต่อเรา

กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สวส. มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร. 02 549 3083
Outlook แผนก ใช้คำค้น  สวส-website

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณ๊ นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์

 ภาระงาน

 • พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
 • พัฒนาทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาทำเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • ออกแบบเว็บไซต์ หรืองานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ ที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • อบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน
 • บริการตอบคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • จัดทำรายงานการให้บริการด้านการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์และการให้บริการอื่นๆ
 • ออกแบบงานโปสเตอร์ หรืองานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • สรุปสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี
 • วิเคราะห์จัดการความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย