Infographic

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบ อินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนายภัทริยะ ศรีทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง I Work 202 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง (I Work) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” โดยเริ่มจากการเรียนรู้องค์ประกอบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการเตรียมตัวก่อนเริ่มทา Infographic ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบที่มาของอินโฟกราฟฟิก ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ รวมถึงเข้าใจถึงแนวคิดขึ้นตอนการทา Infographic และสามารถแปลงข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้นาเสนอออกมาเป็นรูปภาพแทนการใช้ตัวอักษร เพื่อให้เข้าใจงาน

ขั้นตอนแรก: ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจานวนมาก โดยการดึงข้อมูลที่มีความสาคัญและจาเป็น และต้องสื่อสารให้คนเข้าใจ

ขั้นตอนที่สอง: ฝึกทักษะในการเรียบเรียงข้อมูล โดยนาผลข้อมูลในขั้นตอนแรกมาเรียงลาดับความสาคัญ จัดหมวดหมู่ และคิดหัวข้อของกลุ่มข้อมูลที่ได้

ขั้นตอนที่สาม: ฝึกทักษะในการดีไซน์/การออกแบบ โดยนาข้อมูลที่ผ่านการเรียบเรียง มาทาเป็นภาพ Infographic เพื่อนาเสนอในรูปแบบที่ต้องการจะสื่อ

Infographic คือ การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพกราฟฟิศ แต่ Infographic ไม่ใช่ graphic

“Infographic = Information Communication by visual graphic”

การนาเสนอภาพ Infographic มี 3 สิ่งที่ต้องรู้ Simple – Interesting – Beautiful

ผลงานการออกแบบ

ภาพบรรยากาศการอบรม

icon56-1806-1

พฤศจิกายน 25, 2020
ผลงานการออกแบบและภาพบรรยากาศโครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิก […]
พฤศจิกายน 13, 2020
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation โรงเรียนปากเกร็ด

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบ […]
สิงหาคม 27, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
สิงหาคม 25, 2020
ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้าง […]
สิงหาคม 9, 2020
โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกร […]
สิงหาคม 19, 2019
ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิก […]
พฤษภาคม 30, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

พบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏ […]
พฤษภาคม 10, 2019
อบรม infographic_๑๙๐๕๑๐_0050

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
เมษายน 11, 2019
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโ […]
มกราคม 17, 2019
20170908-ป้ายไฟตลาดร่มหุบ

ออกแบบ ป้ายไฟ ตลาดร่มหุบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรก […]
มกราคม 17, 2019
20190111-ptt-1

ออกแบบ ป้ายโปรเจคเตอร์ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิส […]
ตุลาคม 17, 2018
Print

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTO […]