Infographic

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบ อินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนายภัทริยะ ศรีทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง I Work 202 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง (I Work) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” โดยเริ่มจากการเรียนรู้องค์ประกอบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการเตรียมตัวก่อนเริ่มทา Infographic ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบที่มาของอินโฟกราฟฟิก ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ รวมถึงเข้าใจถึงแนวคิดขึ้นตอนการทา Infographic และสามารถแปลงข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้นาเสนอออกมาเป็นรูปภาพแทนการใช้ตัวอักษร เพื่อให้เข้าใจงาน

ขั้นตอนแรก: ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจานวนมาก โดยการดึงข้อมูลที่มีความสาคัญและจาเป็น และต้องสื่อสารให้คนเข้าใจ

ขั้นตอนที่สอง: ฝึกทักษะในการเรียบเรียงข้อมูล โดยนาผลข้อมูลในขั้นตอนแรกมาเรียงลาดับความสาคัญ จัดหมวดหมู่ และคิดหัวข้อของกลุ่มข้อมูลที่ได้

ขั้นตอนที่สาม: ฝึกทักษะในการดีไซน์/การออกแบบ โดยนาข้อมูลที่ผ่านการเรียบเรียง มาทาเป็นภาพ Infographic เพื่อนาเสนอในรูปแบบที่ต้องการจะสื่อ

Infographic คือ การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพกราฟฟิศ แต่ Infographic ไม่ใช่ graphic

“Infographic = Information Communication by visual graphic”

การนาเสนอภาพ Infographic มี 3 สิ่งที่ต้องรู้ Simple – Interesting – Beautiful

ผลงานการออกแบบ

ภาพบรรยากาศการอบรม

icon56-1806-1

November 25, 2020

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ผลงานการออกแบบ อินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนายภัทริยะ ศรีทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง […]
November 13, 2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด้วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน โรงเรียนปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation และคลิปวีดีโอ การสอนสู่การนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม DEEP แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน […]
August 27, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร iWork @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 […]
August 25, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร iWork @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 […]
August 9, 2020

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน (จำนวนที่นั่งเต็ม) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น […]
August 19, 2019

ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”  จากการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562  โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนายภัทริยะ ศรีทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม […]
May 30, 2019

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562

พบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]
May 10, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 55 คน […]
April 11, 2019

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/8K1HPQcjyJ8DSqZ7A ส่งหลักฐานการลงทะเบียน 1. ส่งผ่านระบบได้ที่ forms.gle/5sBXqvvunzuxEV5Y7 * หมายเหตุ ในการอัพโหลดไฟล์จะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google เท่านั้น 2. ส่งทางอีเมล์  ikc@rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 318 9887 วิทยากรโดย  นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ดูประวัติ ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic […]
January 17, 2019

ออกแบบ ป้ายไฟ ตลาดร่มหุบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น รัฐบาลได้มีนโยบาส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นมนทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชนประชาชน  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลป OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็นตลาด  “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี […]
January 17, 2019

ออกแบบ ป้ายโปรเจคเตอร์ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  
October 17, 2018

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร  ออกแบบโดยนายภัทริยะ ศรีทอง ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ออกแบบหน้ากล่อง […]