นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์

20160218-031

 

ชื่อ-นามสกุล อำไพพรรณ  กลิ่นทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ampaiphan Klinsap

ที่อยู่ปัจจุบัน 14/6 หมู่1 ต.คลองหก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์มือถือ 0863459754 Email-address a_u_m22@hotmail.com

วัน  เดือน  ปีเกิด  22 ธันวาคม 2534

สถานที่เกิด ปทุมธานี

สถานภาพสมรส   โสด  น้ำหนัก  54  ส่วนสูง 166

สัญชาติ    ไทย    เชื้อชาติ   ไทย   ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา .ศ. วุฒิ/วิชาเอก
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี 2557 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน  (เริ่มเข้าทำงาน – ปัจจุบัน)

 

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สถานที่
5 ธ.ค.58 – 17ก.พ. 59 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี

 

ประวัติการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

ประสบการณ์การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

  • หลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
  • อบรมหลักสูตรเรื่อง Fundamental UI Design Workshop

ผลงานที่ผ่านมา

  •  เป็นผู้ช่วยรุ่นที่ 5 ” IC3 GS5 Module 3″ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559
  • เป็นผู้ช่วยสอนหลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560
  • เป็นผู้ช่วยสอนโครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book
  • เป็นวิทยากรอบรม ” IC3 GS5 Module 3″ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานด้านอื่น ๆ