งานออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้เว็บไซต์ http://e-learning.deqp.go.th

โดย สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

รายละเอียดงานออกแบบประกอบไปด้วย

1. แผ่นพับโครงการ

á¼è¹¾Ñº-A1-CREATEOUTLINE copy

á¼è¹¾Ñº-A2-CREATEOUTLINE copy

2. โปสเตอร์โครงการ

งานออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้เว็บไซต์ http://e-learning.deqp.go.th

3. โรอัพหลักสูตรสำนังานสีเขียว (Green Office)

งานออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้เว็บไซต์ http://e-learning.deqp.go.th

โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมายมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือภัยพิบัติจากซึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย เราจึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์รุนแรง ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของมนุษย์

ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ

-แผ่นดินไหว
-สึนามิ
-อุทกภัย
-ดินถล่ม

ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

-ภัยจากการก่อการร้าย
-ภัยแล้ง
-สารเคมีรั่วไหล

หลักสูตร สำนักงานสีเขียว (Green office)

หลักสูตร การบริโภคอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร  การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

หลักสูตร  “การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย”  ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย และวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีรวมถึงแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการคิดต้นทุนการจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย  และการควบคุมมลพิษทางน้ำ การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้
-สถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย
-วิธีการออกแบบระบบกำจัดและบำบัดน้ำเสีย
-การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

หลักสูตร  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและกิจวัตรประจำวันด้านอื่นความยากของเนื้อหาจะอยู่ที่ระดับ Pre-Intermediate ถึง Intermediate เมื่อวัดด้วย VSB Assessment Test (Vancouver School Board, BC, Canada) โดยเน้นพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
-Introduction and Overview
-Speaking
-Writing Effectively
-Listening Comprehension
-Reading Comprehension

หลักสูตร  การคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา

หลักสูตร “การคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการคัดเลือกและว่าจ้าง
ที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
-วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในการว่าจ้างที่ปรึกษา
-การกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา
-การเขียน TOR จ้างที่ปรึกษา

หลักสูตร  การจัดทำแผนกลยุทธ์

หลักสูตร “การจัดทำแผนกลยุทธ์” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ความหมายและคุณประโยชน์   การวางแผนกลยุทธ์   ขั้นตอนการ   จัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจและวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สถานการณ์   โดยดูจากขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและการวิเคราะห์ด้วยวิธี  SWOT  Analysis นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับองค์กร การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้กับองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม
April 4, 2012

ออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

งานออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้เว็บไซต์ http://e-learning.deqp.go.th โดย สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช รายละเอียดงานออกแบบประกอบไปด้วย 1. แผ่นพับโครงการ 2. โปสเตอร์โครงการ 3. โรอัพหลักสูตรสำนังานสีเขียว (Green Office) โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้ ภัยพิบัติ ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ […]
April 4, 2012

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) http://e-learning.deqp.go.th ของ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมายมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือภัยพิบัติจากซึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย เราจึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์รุนแรง ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ -แผ่นดินไหว -สึนามิ -อุทกภัย -ดินถล่ม ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ […]