รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
April 4, 2012
สรรหาอธิการบดี
June 3, 2013

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.moodle.rmutt.ac.th

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลระดับหน่วยงาน
รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา
จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง
1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ
2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์
3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์
4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ
5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *