การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ ผลการฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ”

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ” (ผู้ประเมิน 25 คน) โครงการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 85.94 อยู่ที่ระดับมาก

สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้

  1. ท่านได้รับความรู้ ทักษะ และแนวคิดจากการอบรมเพียงใด

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านได้รับความรู้ ทักษะ และแนวคิดจากการอบรมเพียงใด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  คิดเป็นร้อยละ 86.40 อยู่ที่ระดับมาก

  1. ความเหมาะสมของเนื้อหากับเป้าหมายของการสัมมนา

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับเป้าหมายของการสัมมนา มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  คิดเป็นร้อยละ 84.80 อยู่ที่ระดับมาก

  1. วิทยากรฝึกอบรม โดยรวมมีประสิทธิภาพในการเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ท่านเพียงใด

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านวิทยากรฝึกอบรม โดยรวมมีประสิทธิภาพในการเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ท่านเพียงใด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  คิดเป็นร้อยละ 84.80 อยู่ที่ระดับมาก

  1. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  คิดเป็นร้อยละ 88.80 อยู่ที่ระดับมาก

  1. การตอบข้อซักถามตรงประเด็น เข้าใจง่าย

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านการตอบข้อซักถามตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  คิดเป็นร้อยละ 84.80 อยู่ที่ระดับมาก

  1. ความเหมาะสมในการบรรยายตอบคำถาม

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านความเหมาะสมในการบรรยายตอบคำถาม มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  คิดเป็นร้อยละ 85.60 อยู่ที่ระดับมาก

  1. ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีระดับความคิดเห็นในด้านความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  คิดเป็นร้อยละ 86.40 อยู่ที่ระดับมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *