สรุปผลสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558

ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 376 คน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 4.01 80.26
2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ 3.97 79.39
3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ 3.84 76.89
4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 4.08 81.67
5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3.90 77.96
6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 3.90 77.96
7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 3.85 77.02
8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 3.68 73.70
9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก 3.79 75.77
10 ใช้งานง่าย 3.89 77.78
11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 3.89 77.79
ความพึงพอใจรวม 3.89 77.84

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (จำนวนผู้ประเมิน 1,514 คน)

มีระดับคะแนนเท่ากับ 3.89  คิดเป็นร้อยละ 77.84  ซึ่งอยู่ที่ระดับมาก

20161005-chart2015

หมายเหตุ                    
     ระดับคะแนน                                         แปลความ
     4.51-5.00                  หมายถึง               มากที่สุด  (5)
     3.51-4.50                  หมายถึง               มาก  (4)
     2.51-3.50                  หมายถึง               ปานกลาง  (3)
     1.51-2.50                  หมายถึง               น้อย  (2)
     1.00-1.50                  หมายถึง               น้อยที่สุด  (1)
October 5, 2016

สรุปผลสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558

สรุปผลสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 376 คน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 4.01 80.26 […]