สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพิธีเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด  ประกอบด้วย

บอร์ดที่ 1 จากวันนั้น จวบจน วันนี้

บอร์ดที่ 2 สถาบันอันเป็นมงคลแห้งพระราชา

บอร์ดที่ 3 ทรงเป็นแบบอย่าง “นักปฏิบัติ”  

บอร์ดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บอร์ดที่ 5 ทรงเสด็จพระราชท่านปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ ส่วนอัมพรเป็นจำนวน 4 ครั้ง  ภายในส่วนนี้ประกอบไปด้วย พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของแต่ละปี และนำชมบอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 1 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,213 คน

“ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย การลงมือทำ หมายความว่า จะต้องนำความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่นั้นมาใช้งาน ลงมือใช้เมื่อไร เพียงใด ประโยชน์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 2 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม และ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2527 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 4,177 คน

“ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ อย่างน้อยสองประการ คือ ความสุจริต ประการหนึ่ง ความเฉลี่ยวฉลาด ในการขบคิดพิจารณาอีกประการหนึ่ง จึงเกื้อกูลให้ทำงานได้ผลสมบูรณ์ ตามปรารถนา”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 3 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2530 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,944 คน

“การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคล ให้มีคุณภาพสูงโดยแท้ และบุคคลที่มีคุณภาพ อันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางาน ส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 4 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6,912 คน

“การคิดการปฏิบบัติ ให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายาม ปฏิบัติตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ”

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้

พระบรมฉายาลักษณ์ โดยอาจารย์ คณะศิลปกรรฒศาสตร์

จัดซุ้มดอกไม้ โดยคณะคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดผูกผ้าระบาย ทำโครงบอร์ดนิทรรศการ งานตัดสติ๊กเกอร์ และงานอื่นๆ โดย ทีมงานผลิตสื่อ ทีมงานHelpdesk ทีมงานอาคารสถานที และทีมงาน สวส. ทุกท่าน

 

December 14, 2016

นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพิธีเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559   ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด  ประกอบด้วย บอร์ดที่ 1 จากวันนั้น จวบจน […]
November 1, 2016

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2559

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤศจิกายน 2559 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน งานยังไม่ได้ดำเนินการ                                   […]
October 5, 2016

สรุปผลสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558

สรุปผลสำรวจความความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559   จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 376 คน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย 4.01 80.26 […]
September 29, 2016

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Piktochart

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Piktochart วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
September 27, 2016

ผลงานออกแบบ 2 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016 รายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
September 27, 2016

ผลงานออกแบบ 1 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016 รายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
September 27, 2016

ภาพบรรยากาศการร่างแบบ – สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop Infographic เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2016

สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic เมื่อวันที่  27 กันยายน 2016 ในรายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
July 8, 2016

การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ ผลการฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ” วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ” (ผู้ประเมิน 25 คน) […]
July 8, 2016

การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก […]
July 1, 2016

ออกแบบแผ่นพับ SMEs TrunAround

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ( SMEs TURNROUND) เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหารุมเร้า ย่อมเกิดความสับสนลังเล ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา  สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการคือ การวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด  พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) […]
June 23, 2016

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการอบรม Social Marketing

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559  เวลา 08.30-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอบรม ICT สำหรับการบริหารจัดการ หลักสูตร Social […]
June 17, 2016

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล