สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. งานประจำ

2. งานโครงการ

3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

เว็บที่พัฒนาใหม่

รายการ วันที่พัฒนา
1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562
2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 : KhonThai 4.0
19 เมษายน 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ 38 เรื่อง
2. ปรับปรุงเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– แก้ไขโค้ดเพิ่มเติม VDO เคล็ดลับการเตรียมตัว
– icon banner การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– con banner ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3 จุด
3. เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ
4. ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง
5. งานออกแบบ 6 แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

งานด้านการประชาสัมพันธ์ 38 ข่าว

รายการ จำนวน
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) 17 ข่าว
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 1 ข่าว
3. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข่าว
4. อัลบั้มภาพมหาวิทยาลัย 6 อัลบั้ม
5. เว็บบล็อกของฝ่ายเว็บไซต์ 5 ข่าว
6. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ข่าว
7. RMUTT Green University 5 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562present 7 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 โครงการ

รายการ จำนวน
1. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการ
วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
1 วัน
2. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม TDPK Bootcamp: Google Ads
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562
2 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง

รายการ จำนวน
1. สอนเจ้าหน้าที่จากกองอาคารและสถานที่ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
ของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เว็บไซต์กองอาคารสถานที่
เว็บไซต์ green university (24-25 เมษายน 2562)
1 วัน
2. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก้ ท้องถิ่น และสังคมในหัวข้อ
“การสร้าง Inforgraphic สำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (3-5 เมษายน 2562)
3 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ รวม 58 เรื่อง

รายการ จำนวน
บริการวิชาการ 25 ข่าว
SME Go Online 33 ข่าว
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร
(Cluster 2019)
1 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานออกแบบของโครงการ

รายการ จำนวน
1. ปกรายงานงวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร SME
ปี 62 จำนวน 1 แบบ (จำนวน 1 แบบ 3 ชิ้น คือ ออกแบบ1 แบบอีก2 ปกแก้ไขเฉพาะชื่อ
เรื่อง)
 3 ปก
2. โรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ขนาด 100*200 cm.
 1 ชิ้น
3. สติกเกอร์ติดโรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ใน
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จำนวน 10 สถานที่
10 สถานที่
4. แผ่นพับ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
 2 หน้า
2แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

 

 

May 7, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เว็บที่พัฒนาใหม่ รายการ วันที่พัฒนา 1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562 2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) […]