แผ่นพับ

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

library-rmutt-new-2-01 library-rmutt-new-2-02

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น

ชั้น 1 มีบริการ

– ประชาสัมพันธ์
– บริการยืม – คืนหนังสือ
– บริการสมัครสมาชิค, ต่ออายุสมาชิคทุกประเภท
– เปิดบริการ Wifi RMUTT
– IT Zone (บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร)
– บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
– ราชมงคลมินิเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง)
– Executive Discussion Room 1-1, 1-2

ชั้น 2 มีบริการ

– Edutainment Zone
– บริการโสตทัศนวัสดุ
– Language Center
– บริการหนังสือ หมวดเยาวชน
– บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
– นิตยสาร วารสาร
– บริการนวนิยายและเรื่องสั้น
– บริการห้องสมุดเฉพาะทาง หมวด
M : ดนตรี N : ศิลปกรรม TT : งานฝีมือ งานประดิษฐ์
TX : อาหาร P : ภาษาและวรรณคดี
– หนังสือภาษาไทย หมวด R, S, U, Z
– บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
– บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ชั้น 3 มีบริการ

– e-Library Room
– บริการฐานข้อมูลงานวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ
– บริการ e-Book
– บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด Q-Z
– บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q-T
– บริการหนังสืออ้างอิง
– บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
– บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
– Discussion Room 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5
– Discussion Room สำหรับอาจารย์
– ห้องอบรม (48 ที่นั่ง)

ชั้น 4 มีบริการ

– วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
– บริการหนังสือทั่วไป หมวด A-L
– บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
– บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
– เอกสารราชมงคล (รม.9)
– หนังสือพิมพ์ วารสาร ล่วงเวลา
– วารสารวิชาการ
– ห้อง Seminar 4-1 (80 ที่นั่ง)
– Discussion Room 4-1, 4-2, 4-3, 4-4

ชั้น 5 มีบริการ

– ห้องสติ-สันติ
– ห้องประชุมเมธาวี (120 ที่นั่ง)
– ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา
– ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ห้อง Studio
– Discussion Room 5-1

หลักฐานการสมัครสมาชิก
นักศึกษา – บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากร – บัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และบัตรประชาชน
ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และข้าราชการเกษียณ มทร.ธัญบุรี – บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

การสมัครสมาชิก
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืม-คืน ชั้น 1
2. ถ่ายรูป

การต่อสมาชิก
– ทุกสิ้นภาคการศึกษา นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่

การใช้บริการอาคารวิทยบริการ
แสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ แต่งกายสุภาพ
สวมกางเกงขายาว เสื้อมีแขน ไม่ขีด เขียน ฉีก ตัดทรัพยากรสารนิเทศ การนำทรัพยากรสารนิเทศออกจากอาคาร โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบมีความผิดตามกฎหมาย

สมาชิก สิทธิในการยืม กำหนดการยืม
นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม / 10 วัน
นักศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก 10 เล่ม / 1 เดือน
อาจารย์ 10 เล่ม / 1 ภาคการศึกษา
เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 1 เดือน
ศิษย์เก่า 2 เล่ม / 10 วัน
ข้าราชการเกษียณ มทร. 2 เล่ม / 10 วัน
บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก 2 เล่ม / 10 วัน
ค่าปรับ 3 บาท / เล่ม / วัน

วันและเวลาเปิดบริการ
ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 21.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Mobile Application

บริการ e-book e-magazine ตลอด 24 ชม. เพื่อนักศึกษาและบุคคลากร สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Library line : 0-2549-3636 หรือ 0-2549-3655
www.library.rmutt.ac.th/
www.facebook.com/RMUTTLibrary

 

August 9, 2019

ผลงานการออกแบบแผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 มีบริการ – ประชาสัมพันธ์ – บริการยืม – คืนหนังสือ – บริการสมัครสมาชิค, ต่ออายุสมาชิคทุกประเภท – เปิดบริการ Wifi RMUTT – […]
September 3, 2018

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย 8 อาชีพ ครอบคลุม 15 คุณวุฒิวิชาชีพ – ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 7) – นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 4-5) – นักการตลาดดิจิทัล (ชั้น 5-6) – นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ (ชั้น 5-6) – นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]