สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพิธีเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด  ประกอบด้วย

บอร์ดที่ 1 จากวันนั้น จวบจน วันนี้

บอร์ดที่ 2 สถาบันอันเป็นมงคลแห้งพระราชา

บอร์ดที่ 3 ทรงเป็นแบบอย่าง “นักปฏิบัติ”  

บอร์ดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บอร์ดที่ 5 ทรงเสด็จพระราชท่านปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ ส่วนอัมพรเป็นจำนวน 4 ครั้ง  ภายในส่วนนี้ประกอบไปด้วย พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของแต่ละปี และนำชมบอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 1 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,213 คน

“ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย การลงมือทำ หมายความว่า จะต้องนำความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่นั้นมาใช้งาน ลงมือใช้เมื่อไร เพียงใด ประโยชน์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 2 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม และ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2527 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 4,177 คน

“ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ อย่างน้อยสองประการ คือ ความสุจริต ประการหนึ่ง ความเฉลี่ยวฉลาด ในการขบคิดพิจารณาอีกประการหนึ่ง จึงเกื้อกูลให้ทำงานได้ผลสมบูรณ์ ตามปรารถนา”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 3 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2530 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,944 คน

“การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคล ให้มีคุณภาพสูงโดยแท้ และบุคคลที่มีคุณภาพ อันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางาน ส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 4 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6,912 คน

“การคิดการปฏิบบัติ ให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายาม ปฏิบัติตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ”

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้

พระบรมฉายาลักษณ์ โดยอาจารย์ คณะศิลปกรรฒศาสตร์

จัดซุ้มดอกไม้ โดยคณะคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดผูกผ้าระบาย ทำโครงบอร์ดนิทรรศการ งานตัดสติ๊กเกอร์ และงานอื่นๆ โดย ทีมงานผลิตสื่อ ทีมงานHelpdesk ทีมงานอาคารสถานที และทีมงาน สวส. ทุกท่าน

 

December 14, 2016

นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพิธีเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559   ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด  ประกอบด้วย บอร์ดที่ 1 จากวันนั้น จวบจน […]