หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแสรับสั่ง ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่ายังขาดผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารที่ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว โดยแยกเป็นส่วนวิศวกรรมกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ลดการสูญเสีย ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับหมอบหมายให้ออกแบบ หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

รับมือกับแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัว ไม่ตื่นตระหนก

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว…อย่าตกใจ..มีสติ

– การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคาร
– การปฏิบัติตนเมื่ออยู่นอกอาคาร
– การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในรถ
– ติดอยู่ในซากอาคาร

หลังเกิดแผ่นดินไหว

– เตรียมรับมือ Aftershocks
– ออกจากบริเวณที่มีสายไฟชำรุด
– ใส่รองเท้าป้องกันเศษแก้ว
– แจ้งเจ้าหน้าที่
– ขึ้นที่สูงหรือบริเวณที่ปลอดภัย
– อย่าเชื่ออข่าวลือ และอย่าแพร่ข่าวลือ

สิ่งที่ควรทำในฐานะ

– หัวหน้าครอบครัว
– เจ้าของบ้าน
– บุคคลทั่วไป

 

April 21, 2017

หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแสรับสั่ง ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่ายังขาดผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารที่ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว โดยแยกเป็นส่วนวิศวกรรมกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ลดการสูญเสีย ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับหมอบหมายให้ออกแบบ หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ รับมือกับแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัว […]
April 19, 2017

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ (Infographic Design)

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ (Infographic Design) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเสนองานด้านความมั่นคง พร้อมวิธีการปฏิบัติการใช้โปรแกรมอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Infographic และโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และมี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ นายกิตติ วิลัยหล้า เป็นผุู้ช่วยวิทยากร […]