20170623-herbP1

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 

20170623-herbP2

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี


 

เกี่ยวกับโครงการ

การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป


 

 

20170623-rollup-herb-1

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

June 23, 2017

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   เกี่ยวกับโครงการ การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป     ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช