งานออกแบบ

สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic เมื่อวันที่  27 กันยายน 2016

ในรายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

September 27, 2016

ภาพบรรยากาศการร่างแบบ – สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop Infographic เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2016

สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic เมื่อวันที่  27 กันยายน 2016 ในรายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
December 1, 2015

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ […]
April 4, 2012

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) http://e-learning.deqp.go.th ของ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมายมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือภัยพิบัติจากซึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย เราจึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์รุนแรง ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ -แผ่นดินไหว -สึนามิ -อุทกภัย -ดินถล่ม ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ […]