หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong
March 17, 2017
หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ
March 27, 2017

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

e-Book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลาย ๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา e-Book และ e-Pub จะเป็นการสร้างไฟล์สาหรับเปิดในเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ กันโดยฟังก์ชันการทางานทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา
e-Book หรือ e-Pub ให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และบุคลากรกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่มีความสนใจในการสร้าง e-Book จำนวน 30 ท่าน

วันที่อบรม

16-17 พฤษภาคม 2560 (อังคาร และพุธ)  ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. สร้างเอกสาร ePub ตามมาตรฐาน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดรองรับการใช้งาน แท็บเล็ตและ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
2. สามารถวาง Layout ของ E-Book ได้ อย่างสวยงาม แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยใช้งาน E-Book มาก่อน
3. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe InDesign เป็นต้น
4. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน e-Book เป็นของตนเองทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบ e-Book
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้าง e-Book และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

– Internet
– ข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมต้องการสร้าง e-Book

ตารางการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (รวมจำนวน 16 ชั่วโมง)

วันที่

เวลา

กิจกรรม

1 09.00-12.0    น.

–  ความเป็นมา ประโยชน์ และความสำคัญของ E-book  (บรรยาย)
–  แนะนำ Program InDesign และส่วนประกอบของ Program และเครื่องมือในการใช้งาน Program
–  การสร้างเอกสารใหม่
–  จัดวางข้อความและสร้างสไตล์
–  การใส่ภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ
–  การใส่สีและสร้างชุดสี

13.00-16.00 น.

–  การจัดระเบียบรูปทรง
–  การสร้างหน้าเอกสาร สลับหน้าเอกสาร
–  สร้าง Master Page
–  การใส่เลขหน้า
–  การใส่หมายเลขบท
–  สร้างสารบัญ
–  สร้าง Index
–  ค้นหาและแก้ไขข้อความ

2 09.00-12.00 น.

–  สร้าง e-Book
–  สร้าง Hyperlink เชื่อมโยงเว็บไซต์
–  สร้าง Cross-Reference
–  สร้าง Bookmarks
–  แทรกคลิปวิดีโอลง e-Book
–  แทรกไฟล์เสียงลงเอกสาร
–  สร้าง Animation ด้วย Motion Presets
–  ใส่ Transition เปลี่ยนหน้าเอกสาร
–  สร้างปุ่มฟอร์ม
–  แทรกโค้ด HTML ลงเอกสาร
–  การ Export เอกสารรูปแบบต่าง ๆ

13.00-16.00 น.

–  Workshop จัดทำ e-Book 1 เล่ม จำนวน 10 หน้าขึ้นไป
–  สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม
–  มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *