5 ขั้นตอนการยืมหนังสือ ด้วยตนเอง

  1. เลือกภาษาจากนั้น เลือกยืมหนังสือ
  2. สแกนบัตรสมาชิก/กดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. วางหนังสือบนแท่นอ่าน
  4. ขั้นรายรายการที่ยืม จากนั้น ยืนยันการทำรายการยืม
  5. เลือกพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ใบบันทึกรายการ
    Print

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *