โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย

หลักสูตร โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog)

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักการและเหตุผล     

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้รวดเร็ว 1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บบล็อคและจัดเก็บข้อมูลได้ ร้อยละ 80
2. เพื่อเรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บบล็อก 2. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
3. ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ร้อยละ 80

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
14 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o  ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ WordPress

o  การสมัครสมาชิกเพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง

o  การล็อกอินเข้าหน้าควบคุม

o  การเข้าใช้งานเว็บบล็อก

13.00-16.00 น. o  ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress ในส่วนของผู้ควบคุม

o  การตั้งค่าเว็บสำหรับผู้ควบคุมเว็บ (administrator) ประกอบไปด้วยการตั้งค่า ทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา ไฟล์สื่อ Sharing

o  การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์การสร้างหมวดหมู่ของเรื่อง

15 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o  การติดตั้งและใช้งาน Program XnView เพื่อปรับคุณสมบัติของไฟล์ภาพก่อนนำขึ้นเว็บ

o  การเขียนเรื่องการเขียน

13.00-16.00 น. o  การเขียนหน้า

o  การใส่ไฟล์รูปลงในหน้าและเรื่อง

o  การสร้าง Link จากเมนู Link

o  การสร้างเมนูจาก หมวดหมู่ หน้า และปรับแต่งลิงก์

16 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o   การติดตั้ง Theme และตั้งค่าการใช้งาน Theme

o   การตั้งค่าการแสดงผล Theme

o   การปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อการแสดงผลใน Theme

o   จัดการความคิดเห็นในเว็บ

13.00-16.00 น.

o  Workshop

o  นำเสนอผลงานเว็บไซต์ส่วนบุคคล

 

 

หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

วิทยากร : างสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลที่ต้องการสร้าง Infographice ของหน่วยงานที่ผู้เข้าอบรมสังกัด

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว

สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กรด้านการศึกษา ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการแสดงข้อมูลภายในองค์กรทั้งในด้านจำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษา เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูล และการนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในระดับคณะและสาขาวิชาประจำคณะและที่สำคัญการนำสื่ออินโฟกราฟิกมาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาในการสอนมีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาการสอนได้เป็นอย่างดี

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

 วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร 2. ทักษะการปฏิบัติการออกแบบ ร้อยละ 80

ตารางการฝึกอบรม

 

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
21 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o   บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของสื่ออินโฟกราฟิก ต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรและแนวคิดและกระบวนการในการสร้าง
อินโฟกราฟิก
13.00-16.00 น. o   ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

o   ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

22 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o   ฝึกปฏิบัติการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษรเพื่อการทำอินโฟกราฟิก
13.00-16.00 น. o   Workshop 1: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัย
23 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o   Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในรูปแบบการแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ (โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)
13.00-16.00 น. o   Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
(โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)

o   สรุปงานและนำเสนอผลงานเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะในการออกแบบสื่อ
อินโฟกราฟิก

  

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google docs

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช 
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการสร้าง

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป เพื่อนำเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรขององค์กรในการลดใช้กระดาษ Google Docs เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ Google Docs เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การนำ Google Docs ใช้เพื่อการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อจัดเก็บข้อมูลค่าต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ หรือการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งมีเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการของผู้สร้างแบบสอบถาม เช่น การสร้างแบบสอบถามแบบเติมคำในช่องว่าง การสร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบเป็นต้น นอกจาก Google Docs จะสร้างแบบสอบถามได้หลากหลายแล้วก็ยังมีการจัดเก็บข้อมูลค่าสถิติของการตอบแบบสอบถามที่สามารถแสดงผลในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ได้ หรือจะนำค่าดังกล่าวมาจัดทำสถิติออกมาใช้ซึ่ง Google Docs สามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบ DOCS, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF และ HTML ได้ ดังนั้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการในการดำเนินงานขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก้ผู้รับบริการ และประหยัดทรัพยากรขององค์กรหลักสูตรกการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs นี้สามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้หลักการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs 2. ทักษะการปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ร้อยละ 80

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
18 ธันวาคม 2558 09.00-12.00 น. o  รู้จักกับ Google Docs

o  เตรียมการใช้งาน Google Docs

o  การสร้างแบบสอบถามด้วยรูปแบบต่าง ๆ

13.00-16.00 น. o  การนำแบบสอบถามไปใช้งานจริง

o  การเข้าดูข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

o  การจัดการฟอร์ม

o  การนำผลการประเมินแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสถิติ

 

หลักสูตร  เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน)
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  หัวข้อสำหรับการสร้างงานนำเสนอของตนเองที่ท่านต้องการสร้างจริง

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอข้อมูลมีหลากหลายประเภท เช่น การนำเสนอผลงาน นำเสนอโครงการ การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้ฟัง หรือผู้ดูงานนำเสนอ ผู้สร้างงานนำเสนอ หรือผู้บรรยายต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน มีแนวคิดที่มีการรวบรวมข้อมูลและสร้างสื่อในการนำเสนอ ได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น  หลักสูตรนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างงานนำเสนอ หลักการสร้างงานนำเสนออย่างไรที่กระตุ้นความสนใจให้กับผู้ฟัง และการออกแบบงานนำเสนอในรูปแบบ Theme ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างอัตราลักษณ์ หรือจุดเด่นของงานนำเสนอหรือองค์กรอีกทั้งที่มุ่งเน้นทักษะการนำเสนอ และการสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอ ร้อยละ 80

ตารางฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
14 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. o   องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ

o   ปัญหาที่พบในการนำเสนอ

o   กระบวนการนำเสนอ (Presentation Process)

o   แนวทางการจัดทำ PowerPoint  Presentation

o   ข้อควรระวัง เมื่อนำเสนอผลงาน

o   การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

13.00-16.00 น. o   การออกแบบและสร้างแม่แบบ (Template) เพื่อใช้กับงานนำเสนอ

o   การบันทึกเสียงลงและแทรกไฟล์เสียงลงในงานนำเสนอ

o   การแทรก Video ลงในงานนำเสนอ

o   การกำหนดลูกเล่นในงานนำเสนอ

15 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. o   Workshop
13.00-16.00 น. o   Workshop

o   นำเสนอผลงานนำเสนอของผู้เข้าอบรม

 

 

ตารางฝึกอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช 
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

หลักการและเหตุผล

การสร้างงานออกแบบที่ดีต้องสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ สามารถสื่อสารสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการจะสื่อความหมายได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย ที่ช่วยให้ภาพมีความสวยงามขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับไอเดียและความชำนาญของผู้ออกแบบด้วย ผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้ Adobe Photoshop ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักออกแบบเท่านั้น เพราะทุก ๆ งานที่ต้องการคุณภาพของภาพที่เพิ่มจุดเด่นและความสวยงาม ก็สามารถที่จะให้โปรแกรมนี้สำหรับการออกแบบเพื่อให้ภาพของคุณสร้างความประทับใจสำหรับผู้พบเห็นได้ เช่นนำภาพที่ถ่ายมารีทัชปรับแต่งสีแล้วนำไปใช้สำหรับใส่ใน PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอ ก็จะทำให้การนำเสนอของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้นหากคุณมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในด้านการรีทัชและตกแต่งภาพ คุณก็สามารถที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นฐานเบื้องต้นร่วมไปถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานออกแบบได้

 

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อสร้างปรับแต่งภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะปฏิบัติการรีทัชภาพ การประยุกต์ใช้ภาพในงานออกแบบ ร้อยละ 80

ตารางการฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
20 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. o   ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ

o   แนะนำ Tools ใหม่ของ Photoshop CS6

o   การทำงานใน Layer

13.00-16.00 น. o   เทคนิคตกแต่งสีและความสว่างให้ภาพสวย

o   เทคนิคการเลือกพื้นที่ภาพบนภาพ

21 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. o   เทคนิคการแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง

o   เทคนิคการปรับแต่งรูปทรงภาพ

o   เทคนิคการรีทัชและปรับปรุงภาพถ่าย

13.00-16.00 น. o   การสร้างไฟล์สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์

o   การสร้างไฟล์สำหรับงานพิมพ์

22 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. o   Workshop การออกแบบ Poster เพื่อการประชา
13.00-16.00 น. o   Workshop การออกแบบ Poster เพื่อการประชา

o   นำเสนอผลงานการออกแบบ

 

 

November 5, 2015

โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร ประจำปี 2559

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช รายละเอียดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย หลักสูตร โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog) วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม หลักการและเหตุผล      ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system) […]
November 2, 2015

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน ที่มาของผลงาน : ปัจจุบันหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดูได้จากตัวมิเตอร์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือที่แผงมิเตอร์รวมตามอาคารพักอาศัย หรือตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในทุกๆ เดือน ซึ่งไม่สะดวกต่อการตรวจสอบหรือบริหารจัดการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันก้าวสู่รูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smartphone) โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ การนำมาประยุกต์รับส่งข้อมูลกับมิเตอร์จึงเป็นการลดต้นทุนที่ส่วนแสดงผล นอกจากการแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟรั่วสำหรับส่งข้อมูลไปแสดงที่สมาร์ตโฟน ความเป็นนวัตกรรม : มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปจะใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน การเพิ่มชุดตรวจวัดไฟรั่วเข้าไปในตัวมิเตอร์จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากตัวมิเตอร์ โดยมีการแสดงผลและควบคุมผ่าน Application ที่ Smartphone ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมิเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา