ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

20190626-brochreICT-02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯ ได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่าง ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

1. DIGITAL SERVICE
บริการด้าน IT ที่มีพื้นที่ใช้งานครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทางด้านระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
• Data Center
• Network security & Monitoring
• RMUTT Network and WIFI Service
• E-mail Address @rmutt.ac.th
• ลิขสิทธิ์ Software
• ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• Computer Laboratory
• Eduroam

2. SMART DIGITAL LABORATORY
บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยจะมีพื้นที่สำหรับให้บริการ คือ อาคารวิทยบริการ อาคารฝึกอบรม อาคารบริการคอมพิวเตอร์กลาง (iWork@RT) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น แยกเป็นประเภทห้อง ดังนี้
• Lecture Room / Computer Room/ Laboratory
• Meeting Room
• Smart ClassRoom
• Discussion Room
• Coworking Space

3. LANGUAGE TESTING CENTER
บริการด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษาและโปรแกรมสอบวัดระดับทางด้านภาษาและการเรียนการสอน
• Speexx (CLT)
• Tell me More
• Euro Talk
• Sanako Pronounce
• Ellis
• ระบบสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password (RT-TEP)

4. DIGITAL TRAINING CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีการรับรองตามมาตรฐาน Certification ระดับสากล
• Digital Literacy Certification
• Digital Professional Certification
• The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
• โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
• ICT Training and Certification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *