สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. งานประจำ

2. งานโครงการ

3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

เว็บที่พัฒนาใหม่

รายการ วันที่พัฒนา
1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562
2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 : KhonThai 4.0
19 เมษายน 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ 38 เรื่อง
2. ปรับปรุงเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– แก้ไขโค้ดเพิ่มเติม VDO เคล็ดลับการเตรียมตัว
– icon banner การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– con banner ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3 จุด
3. เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ
4. ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง
5. งานออกแบบ 6 แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

งานด้านการประชาสัมพันธ์ 38 ข่าว

รายการ จำนวน
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) 17 ข่าว
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 1 ข่าว
3. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข่าว
4. อัลบั้มภาพมหาวิทยาลัย 6 อัลบั้ม
5. เว็บบล็อกของฝ่ายเว็บไซต์ 5 ข่าว
6. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ข่าว
7. RMUTT Green University 5 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562present 7 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 โครงการ

รายการ จำนวน
1. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการ
วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
1 วัน
2. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม TDPK Bootcamp: Google Ads
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562
2 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง

รายการ จำนวน
1. สอนเจ้าหน้าที่จากกองอาคารและสถานที่ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
ของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เว็บไซต์กองอาคารสถานที่
เว็บไซต์ green university (24-25 เมษายน 2562)
1 วัน
2. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก้ ท้องถิ่น และสังคมในหัวข้อ
“การสร้าง Inforgraphic สำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (3-5 เมษายน 2562)
3 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ รวม 58 เรื่อง

รายการ จำนวน
บริการวิชาการ 25 ข่าว
SME Go Online 33 ข่าว
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร
(Cluster 2019)
1 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานออกแบบของโครงการ

รายการ จำนวน
1. ปกรายงานงวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร SME
ปี 62 จำนวน 1 แบบ (จำนวน 1 แบบ 3 ชิ้น คือ ออกแบบ1 แบบอีก2 ปกแก้ไขเฉพาะชื่อ
เรื่อง)
 3 ปก
2. โรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ขนาด 100*200 cm.
 1 ชิ้น
3. สติกเกอร์ติดโรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ใน
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จำนวน 10 สถานที่
10 สถานที่
4. แผ่นพับ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
 2 หน้า
2แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

 

 

May 7, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เว็บที่พัฒนาใหม่ รายการ วันที่พัฒนา 1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562 2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) […]
May 2, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรม photoshop illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม photoshop และโปรแกรม illustrator ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น […]
April 25, 2019

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ในกลุ่มคลัสเตอร์พืชเกษตรและพืชเกษตรเฉพาะทางโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด เกิดความเชื่อมโยงกันของกระบวนการตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก ในการพัฒนาจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาขีดควาสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ออกแบบปกรายงานงวดที่ 1 : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ออกแบบ Roll Up : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี
April 19, 2019

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ โดยมีวิทยากรบรรยายคือ นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ ณ สำนักวิททยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวันที่ 3-5 เมษายน 2562 สร้าง Infographic ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ เช่น สื่อการเรียนการสอนท สื่อออนไลน์ เป็รต้น […]
April 11, 2019

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/8K1HPQcjyJ8DSqZ7A ส่งหลักฐานการลงทะเบียน 1. ส่งผ่านระบบได้ที่ forms.gle/5sBXqvvunzuxEV5Y7 * หมายเหตุ ในการอัพโหลดไฟล์จะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี google เท่านั้น 2. ส่งทางอีเมล์  ikc@rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 318 9887 วิทยากรโดย  นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ดูประวัติ ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic […]
March 25, 2019

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมใช้ระบบบ้านพักสวัสดิการ  1. การดาวน์โหลด Application สามารถดาวโหลดได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 2. การใช้งานผู้เช่า สามารถดูบิลออนไลน์ได้, แจ้งซ่อมบ้านพัก ฯลฯ 3. มีการแจ้งเตือนผ่าน Application เช่น การรับบิล, […]
March 8, 2019

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc โดยมีวิทยากรบรรยาคือนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช และมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือนางสาวรัชนี แสงแก้ว และนางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562 […]
March 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  58 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. ออกแบบ 4 […]
February 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ รายงาน 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 94 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. […]
February 4, 2019

เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร

January 29, 2019

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวรัชนี แสงแก้ว(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)) สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการสร้าง ลงทะเบียนได้ที่ : www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป เพื่อนำเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวก […]
January 17, 2019

ออกแบบ ป้ายไฟ ตลาดร่มหุบ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น รัฐบาลได้มีนโยบาส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นมนทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชนประชาชน  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลป OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็นตลาด  “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี […]